Fašengi zo sušedami

Jadlovec ukazal na Fašengoch zo suśedami svadobné zviki

Eśči bol novi rok ľem na začatku, už našočľenovetvardocvičeľi i tancovaľi do sitosci, bo śenam začali bľižic každoročne Fašengi zo suśedami. Po veľkom uspechufašengoch z minuloscizme chceli ukazac i daco nove a ňebars okukane.

TehoročneFašengi zo suśedamibuľibarsšpecijalne. Pri dumaňu jak teho roku budze program vipatrjac sme śerozhodľi, že ľudzomukažeme jak to bulo na svadzboch v našej doľine, bo takevistupeňe tu už dluherokinebulo. Ľudzeco prišli 8. februara do kulturi v našej dzedziňebuľi nadšene zo zvikoch okolo svadzboch v Margecanoch, Harichovcoch, Smižanoch a v Jamniku. Cale dva hodziniśešickešmjaľi a zabavjaľi od malichdzecoch z Margaretky až po dluhoročnichfolklornich nadšencoch. Ukazaľi sme cośerobelo pred svadzbu, na vešeľu i jaki bol peršidzeňmladich i jakepodarunki im chtodoňesol. Šickecoprišľiśepocešeľibarsdobrimkrepľom, chtorepjekľiženicalidzeň. Našim hoscom, śe v Margecanoch barspačelo i vistupeňe i večarnevešeľe s hudakamizos ľudovej hudbi Gajdošovci.

Že tohoročnaźima bula barsstudzenazmeśešicke v Jadlovcupresvečeľi 23. februara na Pankuškochvof Krompachoch. Źimnobulo tak, že zmeśetrjasľi počas calohovistupeňa. Ženivofhuňkoch, chlopiśetvareľi, že im źimnoňebulo, a šicke zatancovali margecanske tance a našohudacizahraľi na rozveśeľeneľudzi, cośeližovaľiabokupovaľipankuški i kolbasi. Zmeradzi, že zmenepochoreľi a šickeśe mohli pripravjac na veľikevešeľe v našej dzedziňe – Ples obce Margecany. Šickezmeśeviparadzeľi, šaktakeveśeľe ne každidzeň. Našo členove ukazaľi že znajutancovacneľemľudofki, choctote mame vofkervinajvecej. Radosczme mali zosBitlsakoch i zosŠpaňelaMiguelazoschtorimzme sebe kuśčik zatancovali latino tance.

V marcu bulo šumne śveto pre šickeženi na calomśvece. Ta ženinašo od šickich členoch Jadlovca, ku tomu vašomu MDŽ vamvinčujemešicko dobre, veľoścescja, zdravja a laski od vašich rodzinoc a naj vaschlopisluchaju.

Čekanasmeśacpolnišpjevackichcvičeňoch i sustredzeňa bo śe chceme conajľepšipripravic na śpjevackesuceževofmaju. Ľetobudze pre naszašpolnepečeňagruľovnikoch i vistupeňoch. Šickichvaspozivame do Vychodnej bo Jadlovec tam budze v piatekpjescgruľovňiki a vistupovac v sobotu vo večarnom programe.

Cešimeśe na vasšickich na najvekšomfestivaľe na calom Slovensku.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: